پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

ب کمپلکس تابرنیل

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده
ب کمپلکس تابرنیل
در حال بارگذاری ...
خرید ب کمپلکس تابرنیل

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مکمل ویتامینه تابرنیل ب ـ کمپلکس
این مکمل احتیاجات مربوط به ویتامین های گروه B را در طی مراحل حساس
رشد در پرندگان و بویژه بعد از درمان های طوالنی مدت با آنتی بیوتیک ها
برآورده می کند.
ترکیب:
;70mg.6, B1 Vitamin
;mg 16.1, phosphate B2 Vitamin
;mg 30.3, B6 Vitamin
;mg 30.13, Nicotinamide
;mg 70.16, panthenol-D
.ml 1., p.s.c Excipient
ویژگی ها:
ویتامین ب ـ کمپلکس شامل ویتامین های متنوعی با
خواص گوناگون می باشد اما این مواد دارای ترکیب و
عمل فیزیولوژیک مشابه می باشند. بسیار معمول است
که به هنگام ظهور کمبود، ترکیبی از ویتامین های گروه
B استفاده شود .
کمبود ویتامین ب ـ کمپلکس اختالالتی از قبیل
آمادگی برای ایجاد عفونت، آسیب های فلجی، نا باروری،
کاهش تخم گذاری، ضعف جوجه های تازه بدنیا آمده، پر
درآوری ضعیف، بی اشتهایی، کم خونی، دژنراسیون
اعصاب و عقب افتادگی از رشد را بهمراه دارد.
تابرنی ل ب ـ کمپلک س کلیه نیازهای پرندگان به
ویتامین های گروه B را تامین می کند و به صورت محلول
خوراکی قابل حل در آب می باشد. این ویتامین اختصاصا
برای انواع پرندگان زینتی فرموله شده است

فروش به صورت 100 میل پلمپ یا 20 میل شیشه هایی دارویی به همراه قطره چکان

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده